АРТЕМІВСЬКА МІСЬКА 18 СЕСІЯ 4 СКЛИКАННЯ Р I Ш Е Н Н Я :

Про впровадження електронного документообігу у виконавчих органах Артемівської міської ради

З метою підвищення ефективності роботи виконавчих органів міської ра-ди, забезпечення прозорості й відкритості в їх діяльності, подальшого впрова-дження новітніх інформаційних технологій у сфері місцевого самоврядування, відповідно до Закону України від 22.05.2003 №851-IV “Про електронні докумен-ти та електронний документообіг”, згідно з Програмою інформатизацією Донець-кої області на 2005-2007 роки, прийнятою рішенням Донецької обласної ради від 26.05.2005 № 4/29-655, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР ”Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Виконавчому комітету міської ради в термін до 01.09.2005 організувати роботу з впровадження електронного документообігу в діловодстві виконавчих органів міської ради. 2. Фінансовому управлінню міської ради (Чернікова) вишукати кошти для фінансування робіт із впровадження електронного документообігу в 2-му півріччі 2005 року у розмірі 28,33 тис.грн. згідно кошторису (додаток №1). Передбачити при формуванні бюджету на 2006 рік витрати на супроводження комплексу про-грам електронного документообігу згідно вимог Програми інформатизації Доне-цької області. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету й фінансів (Гірчак), керую-чого справами виконкому Астахова В.Г.
Городской голова А.А. Рева

Додатки: скачати